x
Sklep korzysta z plików cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies.

SCALLINI VIP - regulaminRegulamin Programu Lojalnościowego SCALLINI

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego SCALLINI, zwanego dalej Programem.
1.2 Organizatorem Programu jest spółka SCALLINI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy pod Rokitną 1/23, wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409166 prowadzonego przez sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwana dalej Organizatorem.
1.3 Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
1.4 Program skierowany jest do Uczestników dokonujących zakupów towarów w punktach SCALLINI na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5 Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie.
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie trwania Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej www.scallini.pl oraz w punktach firmowych SCALLINI. Użycie karty SCALLINI Card po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.


2. Przystąpienie do Programu
2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny w punktach firmowych SCALLINI. Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi punktu firmowego SCALLINI. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.2 Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianach danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.
2.3 Poprzez umieszczenie swojego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem oraz z prowadzeniem przez Organizatora sprzedaży produktów marki SCALLINI za pośrednictwem sklepu internetowego, co wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Organizatora informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym, bądź adres zmieniony w trybie pkt 3.09. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być odwołana za pomocą narzędzia internetowego, umieszczonego w otrzymywanych przez Uczestnika wiadomościach elektronicznych.


3. Program lojalnościowy SCALLINI
3.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie otrzymuje kartę SCALLINI Card, która nie upoważnia do stałego rabatu.
3.2 Karty SCALLINI Card wydawane są bezpłatnie.
3.3 Wymiana karty SCALLINI Card bez rabatu na kartę SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem może nastąpić w przypadku jednorazowego zakupu w punkcie firmowym SCALLINI, za co najmniej 800 złotych. W takim przypadku sprzedawca wymienia Uczestnikowi kartę SCALLINI Card na kartę SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem. Karta ze stałym 10% rabatem jest ważna od następnych zakupów po transakcji uprawniającej do otrzymania karty SCALLINI VIP.
3.4 Wymiana karty SCALLINI Card bez rabatu na kartę SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem może nastąpić w przypadku zakupów, za co najmniej 1 500 złotych w ciągu 6 kolejnych miesięcy (przy wszystkich transakcjach należy okazać sprzedawcy kartę SCALLINI Card, tak, aby transakcje zostały odnotowane na karcie odpowiedniej osoby). Karta SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem jest ważna od następnych zakupów po transakcji uprawniającej do otrzymania karty SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem.
3.5 Klient SCALLINI może również otrzymać kartę SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem i – co się z tym wiąże – zostać Uczestnikiem Programu nie będąc wcześniej Uczestnikiem Programu w przypadku jednorazowego zakupu, za co najmniej 800 złotych. Karta SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem jest ważna od następnych zakupów po transakcji uprawniającej do otrzymania Karty SCALLINI VIP.
3.6 Uczestnikowi Programu przysługuje rabat 10% wyłącznie za okazaniem Karty SCALLINI VIP wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Rabat nie przysługuje klientowi podczas zakupów w sklepie online na www.scallini.pl
3.7 Rabat nie łączy się z innymi promocjami i dotyczy wyłącznie artykułów w pierwszej cenie (bez obniżek i rabatów).
3.8 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora. Informacje o promocjach mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez SCALLINI, który został podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
3.9 Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla członków programu lojalnościowego SCALLINI.


4. Karta SCALLINI
4.1 Występują dwa rodzaje kart programu lojalnosciowego SCALLINI:
4.1.1 Karta SCALLINI Card bez rabatu,
4.1.2 Karta SCALLINI VIP ze stałym 10% rabatem.
4.2 Karta ma charakter osobisty i nie może być odstępowana bądź użyczana innym osobom.
4.3 Sprzedawca może odmówić honorowania karty programu lojalnosciowego SCALLINI, jeśli karta jest zniszczona lub uszkodzona.
4.4 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o utracie, zniszczeniu lub kradzieży karty.
4.5 W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty programu lojalnościowego SCALLINI, wydanie duplikatu karty może mieć miejsce wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku o wydanie duplikatu przez Uczestnika Programu w punkcie firmowym SCALLINI.
4.6 Organizator może dezaktywować kartę w przypadku korzystania z niej niezgodnie z Regulaminem.


5. Rezygnacja i wyłączenie Uczestnika z Programu
5.1 Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy:
5.1.1 Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,
5.1.2 Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,
5.1.3 Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5.2 Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji oraz zwrocie karty programu lojalnościowego SCALLINI.
5.3 Informacja o wykluczeniu/potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym.


6. Zakończenie Programu
6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania.
6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowe www.scallini.pl oraz w punktach SCALLINI.
6.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu przez Organizatora nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.


7. Dane osobowe
7.1 Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7.2 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.
7.3 Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Kontakt w tym zakresie z Organizatorem może się odbywać za pomocą adresu e-mai office@scallini.pl
7.4 Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są wyłącznie pracownicy Organizatora Programu oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem.


8. Postanowienia końcowe
8.1 Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w punktach firmowych SCALLINI oraz na stronie internetowej www.scallini.pl.
8.2 Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
8.3 Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu.